تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصاديشناسه محصول: 787846
موجود

تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5900تومان

برچسب ها :

تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي

تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي

تحقیق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي

59 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشي از تحقيق

نقش و تاثير رهبران سازمانی در نهادينه سازی مديريت دانش

در سازمانهای کنونی

چکيده:
   مقاله حاضر در ابتدا به تشريح مديريت دانش پرداخته و سپس ضرورت واهميت آنرا در سازمانهای کنونی مورد توجه قرار می دهد. هر چند در سالهای اخير، مديريت دانش از شهرت زيادی، بخصوص در بخش آموزش و تجارت، برخوردار گرديده است، اما هنوز در ارتباط با مطلوبترين شيوه های به کارگيری آن ، ابهاماتی وجود دارد. اين مقاله بدنبال بررسی و ارائه اثربخش‌ترين راهکارهای آشنايی کارکنان با مفهوم مديريت دانش بوده تا از آن طريق بتوان به بهترين شکل آنرا درانواع موسسات بکار گرفت. فرايند آشنايی اعضاء با مفهوم مديريت دانش در تمامی مراحل نهادينه نمودن اين مفهوم درسازمان اجرامی گردد و پيشنهاد می شود مراحل نهادينه سازی مفهوم مديريت دانش، از طريق رهبران سازمانی که از دانش و نفوذ بيشتری بمنظور تغيير ادراک و رفتار افراد برخوردارند، صورت پذيرد. 

مقدمه:
در دهه های اخير، انواع موسسات، شاهد تغييرات اساسی در زمينه های ساختار، کارکرد و سبک‌های مديريتی خويش بوده اند. موسسات کنونی، اهميت بيشتری جهت درک، انطباق پذيری و مديريت تغييرات محيط پيرامون قايل شده ودر کسب و بکارگيری دانش و اطلاعات روزآمد بمنظور بهبود عمليات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان پيشی گرفته اند . چنين  سازمانهايی  نيازمند بکارگيری  سبک جديدی از مديريت به نام "مديريت دانش" می باشند.

   مديريت دانش چيست و به چه علت پذيرش اين سبک از مديريت در انواع موسسات از اهميت بالايی برخوردار می باشد؟ چگونه می‌توان به شکلی اثربخش‌تر، مديريت دانش را در موسسات قديمی و موسسات کنونی بکارگرفت؟ يکی از راههای قابل اطمينان در اين زمينه ، جامعه پذير نمودن(نهادینه سازی) مديريت دانش درميان اعضای سازمان می باشد؟ نقش رهبران سازمانی در تسهيل وتسريع فرايند نهادينه سازی مديريت دانش در سازمان چگونه است؟ رهبران مديريت دانش چه افرادی بوده و چگونه تعيين می گردند؟ به چه علت وجود رهبران در فرايند نهادینه سازی مديريت دانش در سازمان واجد اهميت است؟ در مقاله حاضر، موارد مطروحه فوق مورد بحث وبررسی قرارمی گيرد. 

 مديريت دانش:

بيان دقيق تاريخچه پيدايش و نزج مديريت دانش امکان پذير نمی باشد. در حقيقت ، مديريت دانش از نخستين سالهای زندگی بشر وحتی در عصر شکارنيز وجود داشته است وبشر به جمع آوری و انتقال اطلاعات و دانش مرتبط با موضوع شکار و گسترش درک  و شناخت خود از محيط پيرامونشان  در زمينه های ميزان منابع غذايی و فرصتها وخطرات موجود در قلمروشان می پرداختند. انسانها بطور مستمر بدنبال دستيابی به علم وتکنولوژی بمنظور حفظ بقاء و مقابله با حيوانات وحشی و بلايای طبيعی بودند. زندگی بشر آرام آرام پيشرفت نمود وتجاربش افزون گشت و علی رغم اينکه هيچ گونه روش نظام مندی بمنظورذخيره سازی ،اشتراك و مديريت دانش در آن زمان وجود نداشت، اما دانش از نسلی به نسل ديگر انتقال می يافت. دانش بمنظور تامين نيازهای جوامع در دوره های تاريخی پس از آن ،از جمله عصر کشاورزی و صنعت بکارگيری و مديريت گرديد.مديريت دانش مفهومی تازه درتاريخ رشد بشر محسوب نمی شود. اين درحاليست که واژه مديريت دانش در سالهای اخيرعموميت بيشتری يافته است.

  اگر چه امروزه مديريت دانش بطوروسيع درانواع موسسات وسازمانها به کار گرفته می شود. اما ارائه يک تعريف واحد از آن بسيار مشکل است. در اينجا اين پرسش مطرح می گردد که علی رغم تعاريف متعدد، در واقع مديريت دانش به چه مفهومی اشاره دارد؟ ازطريق بررسی تعاريف گوناگون مديريت دانش ،می توان آنرا به عنوان "فرايند خلق، انتشار وبکارگيری دانش  بمنظور دستيابی  به اهداف سازمانی " تعريف نمود. در تعريفی ديگر ، مديريت دانش عبارتست از" فلسفه ای که شامل مجموعه ای از اصول ،فرايندها، ساختارهای سازمانی وفن آوريهای بکار گرفته شده که افراد را بمنظور اشتراك  و بکارگيری دانششان جهت مواجهه با  اهداف  آنها  ياری  می رساند " بيان میگردد(گرتین،1999).

 با کويتز[1]مديريت دانش را چنين تعريف می نمايد:"فرايندی که از آن طريق سازمان به ايجاد سرمايه حاصل از فکر وانديشه اعضاء و دارايی مبتنی بر دانش می پردازد".کلوپولوس[2] و فراپائولو[3] بيان می دارند که مديريت دانش بر بکارگيری  مجدد اعمال و تجارب  گذشته از طريق تمرکز بر برنامه ريزهایی بمنظور تغيير چشم اندازهاتاکيدمی نمايد.

 مديريت دانش معروفيت خود را از طريق بکارگيری  دانش  و اطلاعات بمنظور ايجاد هماهنگی تغييرات پويا در سازمان ورشدو توسعه نظامهايی جهت تسريع انطباق پذيری سيستم با تغييرات محيط پيرامون کسب نموده است. امروزه  انواع موسسات در محيطهای تازه ای فعاليت می نمايند. بنابراين بايد قادر به خلق وبکارگيری دانش جديد وبازآفرينی دانش گذشته بمنظور دستيابی به اهداف خويش باشند.درحاليکه مديريت دانش تاکيدزيادی برفن آوری اطلاعات می نمايد ودربسياری ازمواردبه عنوان مديريت مبتنی بر فن آوری تعريف می گردد، اما در حقيقت مفهومی فراتر ازآن دارد.داون پورت [4]مؤلفه های اساسی مديريت دانش را شامل مواردزيرمی داند:

1)فرهنگ:شامل ارزشها واعتقادات اعصای سازمان در ارتباط با مفاهيم اطلاعات ودانش

2)فرايندعمل:در حقيقت افراد چگونه از اطلاعات و دانش درموسسات خود بهره گيری می نمايند.

3)سياستها:شامل موانعی که در فرايند اشتراك دانش واطلاعات در سازمان پديد می آيد.

4)فن آوری:چه سيستمهای اطلاعاتی در موسسه موجود است.

 مديريت دانش شامل فرايند ترکِب بهينه دانش و اطلاعات در سازمان و ايجاد محيطی مناسب بمنظور توليد، اشتراك و بکارگيری دانش وتربيت نيروهای انسانی خلاق و نوآور است. چرا بايد ازمديريت دانش بهره جست؟ مهمترين اهداف يک مؤسسه درزمينه مديريت مطلوبتر دانش شامل حفظ و نگهداری اعضای کليدی سازمان، ارتقاء سيستم انگيزشی، شناخت محیط و بهبود خدمات‌دهی به ارباب‌رجوع می باشد. تحقيقات، بيشترين موارد بهره گيری سازمانها و مؤسسات مختلف از مديريت دانش رابه قرار زير تعيين نموده است:

1)کسب و اشتراك دانش(7/77%)

2)مهارت آموزی ويادگيری سازمانی(4/62%)

3)ارتباط بهينه با مشتريان(58%)

4)ايجاد مزيت رقابتی(7/55%) (دايرومک داناف،2001)

در حقيقت مديريت دانش کارآمد منجر به کاهش خطاها ودوباره کاريها، افزايش سرعت حل مسايل وتصميم گيريها، کاهش هزينه ها، تفويض اختيارات بيشتر به اعضاء و روابط اثربخش وخدمات مطلوبتر به ارباب رجوعان می گردد.(بکرا-فرناندز،1999)

 مهمترين هدف بکارگيری مديريت دانش در انواع موسسات، انطباق سريع با تغييرات محيط پيرامون بمنظور ارتقاء کارآيی و سودآوری بيشتر می باشد. در نتيجه مديريت دانش به فرآيند چگونگی خلق، انتشار و بکارگيری دانش در سازمان اشاره دارد. به عبارت ديگر هدف نهايی مديريت دانش شامل اشتراك دانش ميان کارکنان بمنظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان می باشد. حوزه مديريت دانش شامل مفاهيم واصولی است که توانايی بکارگيری و اشتراك دانش در موسسه را ارتقاء بخشيده ( نظير تخصصها، مهارتها و تجربيات کارکنان ) ونقش کليدی در توسعه و بهبود خلاقيت ، بهره وری و سوددهی سازمان ايفا می نمايد.

 


خرید آنلاین


سایر محصولات

دانلود آرشیو مقالات رشته مديريت با فرمت ورد 500 فایل


این پکیج شامل آرشیو مقالات رشته مديريت با فرمت Word مناسب برای فروشگاه های اینترنتی و کافی نت ها   ۱۶۰ نکته در مديريت نقش IT در توسعه اقتصادي و شاخص های توسعه اقتصادي « طرح ریزی توزیع نیازمندیها » «طراح

ادامه مطلب  
مقاله ساختار سرمایه و كارآيي شركت یك روش جدید برای تست تئوری عامل و كاربردی برای صنعت بانكداری


این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 65 صفحه می باشد.خلاصهتئوری حاكمیت شركت پیش بینی می كند كه قدرت نفوذ، هزینه های عامل را تحت تأثیر قرار میدهد و به این ترتیب كارآيي شركت نیز تحت تأ

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد تاثير كارآيي سازمان و مديريت برتحول اقتصادي


59 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقيقنقش و تاثير رهبران سازمانی در نهادینه سازی مديريت دانش در سازمانهای کنونیچکیده:    مقاله

ادامه مطلب  
راهبرد و مديريت منابع انسانی


        درود بر شما ممنون از اینکه فروشگاه خودتون رو انتخاب کردید. پروژه پیش رو مربوط به راهبرد و مديريت منابع انسانی می باشد. این پروژه دارای 70 صفحه و به صورت word  و pdf می باشد.&nb

ادامه مطلب  
تحقيق جامع درباره جهاد اقتصادي از منظر مقام معظم رهبری


فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 337 صفحه      چکیده    جایگاه رهبری در نظام اسلامی تبیین اهداف و ترسیم مسیر و ارائه راهكارهای اساسی در دست‌یابی به

ادامه مطلب  
پاورپوینت-روانشناسی مديريت استراتژیك و چالش‌های نظری در چگونگی تصمیم‌گیریهای راهبردی - در 43 اسلاید


این پاورپوینت در مورد روانشناسی مديريت استاین پاورپوینت در مورد روانشناسی مديريت استراتژیك و چالش‌های نظری در چگونگی تصمیم‌گیریهای راهبردی در 43 اسلایدراتژیك و چالش&zwn

ادامه مطلب  
تحقيق در مورد مدیر و مديريت در سیره نبوی


فرمت فایل:WORD(قابل ویرایش)تعداد29 صحفه  مقدمهبخش اول: مديريت در سیره نبوی تعریف مديريت مديريت اسلامی در سیره نبویرابطه مديريت با اسلامبخش دوم: نقش مدیر، مبانی مديريتی سیره نبوی نقش مدیر در برقراری روابط انسانیمديريت كلاس درسان

ادامه مطلب  
تاثير قرآن و حدیث در ادب فارسی


132 صفحه     خداوند برای هدایت انسان ها، پیامبران الهی را به سوی بشر مبعوث کرده است تا اندیشه و تفکر آنان را تحول و در رفتار و کردار افراد بشر و جوامع آنان تغییر ایجاد کند.هدف از این گردآوری اشاره به تاثير قرآن و حدیث، که هر دو در هد

ادامه مطلب  
پایان نامه تاثير قرآن و حدیث در ادب فارسی


  فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:150 فهرست مطالبپیشگفتار......................................................ا-بمقدمه........................................................ب-جچکیده..............................

ادامه مطلب  
مديريت تكنولوژی


مديريت تكنولوژی چكیدهاین مقاله به دنبال آن است كه نشان دهد مديريت تحقيق و توسعه (R&D) مديريت فناوری(MANAGEMENT OF TECHNOLOGY) و مديريت تكنولوژیكی (TECHNOLOGICAL (MANAGEMENT) با یكدیگر تفاوتهایی دارند. به همین منظور ابتدا جریان اصلی به وجودآمدن مديريت فناوری

ادامه مطلب  
logo-samandehi